Sjekk dette før du signerer arbeidsavtalen

Du har fått drømmejobben og er veldig klar for å få arbeidsavtalen på plass. Nå er det viktig at du sørger for å lese gjennom, og ikke minst forstå, hva du skriver under på. I henhold til arbeidsmiljøloven skal en slik kontrakt inneholde opplysninger som er vesentlige for arbeidsforholdet. Sjekk at følgende punkter er med:

Arbeidssted
Dersom du godtar å jobbe ved firmaets kontorer i en annen by eller utenlands, kan du ikke senere plutselig motsi deg dette. Ønsker du mulighet for hjemmekontor en dag i uka, bør dette være med i kontrakten.

Jobbtittel/ansvar/arbeidskategori
Hva er din konkrete rolle, dine plikter og ansvarsområder? Jo mer diffus beskrivelse, dess mer kan arbeidsgiver kreve at du gjør. Hva er det arbeidsgiver kan, og ikke kan, be deg om å gjøre? Sjekk at arbeidsbeskrivelsen matcher det du har lyst til å drive med, og at den ikke åpner for tilleggsoppgaver som du ikke ønsker. Sjekk også at arbeidstittelen er korrekt.

Arbeidsforholdets start
Og om det er midlertidig, også arbeidets varighet. Om ikke annet fremgår, er stillingen fast. Stllingsbrøk skal oppgis.

Hvorvidt det skal være en prøvetidsperiode
Prøvetid gir arbeidsgiver tid til å vurdere om en ansatt passer i stillingen, men det gir også arbeidstaker en retrettmulighet. I Norge er prøvetid maksimalt seks måneder. Ønsker du (eller arbeidsgiver) at den skal kunne forlenges, må du passe på at det fremgår i arbeidsavtalen. I privat og kommunal sektor er oppsigelsesfristen i prøvetiden 14 dager, og i statlig sektor tre uker, dersom ikke annet fremgår av arbeidsavtalen eller tariffavtalen.

arbeidsavtalen signeres

Ferie og feriepenger
Du kan ikke ta ferie akkurat når du vil eller dele opp ferien i enkeltdager. Arbeidsgiver har siste ord når det gjelder når den skal avvikles, så sjekk om det er visse deler av året bedriften ikke tillater at ferien tas ut. Ferieloven gir rett til 4 uker og 1 dag ferie. Dager ut over dette må avtales. Er arbeidsplassen din bundet til en tariffavtale som gir fem ferieuker, er den ordinære satsen for feriepenger 12 prosent (14,3 prosent for arbeidstakere over 60 år).

Oppsigelsesfrist
Oppsigelsestiden skal være minst én måned. De fleste opererer med tre måneder, ettersom det gir forutsigbarhet for begge parter.  

Lønn, bonus og frynsegoder
Det skal selvfølgelig fremgå hva du får i lønn, men også hvordan og når. Det skal stå om lønnen skjer månedlig eller på annen dato.

Arbeidsavtalen skal reflektere hva som sto i et eventuelt tilbudsbrev. Et tilbudsbrev vil være utgangspunktet for deler av arbeidsavtalen og således bindende for arbeidsgiver frem til tilbudsfristen utløper (arbeidsgiver kan med andre ord ikke tilby stillingen til en annen kandidat eller revurdere valget). Har du blitt lovet for eksempel firmabil eller spesielle bonuser, må dette med. Mange bruker standardbestemmelser og henviser til for eksempel ”den til enhver tid gjeldende bonusordning”, og da bør du sjekke hva dette innebærer. Er det en garantert bonus eller ut fra innsats? Hvem avgjør om du får den og når? Det er viktige at kriteriene for opptjening og utbetaling er klare. Helst bør det være objektive mål som er grunnlaget for bonusen.

Frynsegoder (godtgjørelser utover lønn) kan inngå i arbeidsavtalen eller fremgå av personalhåndboken. Ettersom individuelle frynsegoder ikke uten videre kan endres av arbeidsgiver, er det viktig at disse står i kontrakten. Husk også at arbeidsmiljøloven ikke regulerer kost og losji.  

I kontrakten skal det også informeres om hvilke pensjons- og forsikringsordninger du er omfattet av. Det er begrenset hvor mye innflytelse arbeidstaker kan ha på arbeidsgivers pensjonsvilkår, men dersom arbeidsgiver tilbyr minste pensjonsinnskudd, kan det være et argument for høyere grunnlønn.

Arbeidstid
Daglig og ukentlig arbeidstid skal angis. I tillegg til antall timer, sjekk hvordan en eventuell turnus utarter seg. Må du jobbe kveld eller helg, og i så fall hvor ofte og hvor lenge? Arbeidsmiljøloven krever ikke helge- og nattillegg, så det må avtales mellom deg og arbeidsgiver eller fremgå av tariffavtale.

Hvis det er forventet at du jobber det antall timer som et prosjekt krever, så er det fint å vite dette på forhånd. Det skal fremgå om du kan bli pålagt overtidsarbeid, og hvordan dette lønnes (minst 40 %, med noen unntak). Har du mulighet for fleksitid og avspasering? Hvor lang pause har du krav på?

Klausuler
Etter at du har begynt i en stilling, er enkelte avtaleklausuler vanskelige å endre. Tenk derfor alltid over om det du signerer på vil fungere for deg og din livssituasjon.

Etter arbeidsforholdets opphør er det et par klausuler som kan gjelde: En konkurranseklausul begrenser den ansattes mulighet til å tiltre annen stilling hos konkurrerende virksomhet i maks ett år, mens en kundeklausul begrenser den ansattes adgang til å ta kontakt med arbeidsgivers kunder. Nye regler for disse klausulene trådte i kraft 1. januar 2016 (samtidig som rekrutteringsklausuler ble forbudt, med unntak for såkalt virksomhetsoverdragelse). Du kan lese mer om dette her.

Tidligere var ikke konkurranseklausuler særlig regulert i Norge. Noen arbeidsgivere har et legitimt behov for vern, men det er også tilfeller der dette føles urimelig for arbeidstaker. Fortsatt er det en del arbeidsgivere som ønsker at du signerer på det. Econa råder arbeidstaker til å undersøke de tidsmessige, geografiske og yrkesmessige begrensningene, og å være tilbakeholden med å godta dem. Er de ikke angitt skriftlig, er de ikke gjeldende.

Utvidede rettigheter
Er det utvidede rettigheter ved sykdom eller permisjon? Folketrygdens grunnlag for både sykepenger og foreldrepenger er begrenset til seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G), som per 1. mai 2017 er 561 804 kr. Tjener du under dette, betyr det at du vil få utbetalt stønad tilsvarende full lønn, men tjener du mer, bør du få med i arbeidsavtalen at arbeidsgiver skal betale differansen. Det samme gjelder for omsorgspermisjon (fars eller medmors permisjon i to uker etter nedkomst og adoptivforelder/fosterforelders permisjon i to uker etter at man har overtatt omsorgen for et barn). Selve permisjonen er noe man har krav på, men NAV betaler ingenting. Om man skal lønnes delvis eller fullt av arbeidsgiver, må være avtalt skriftlig. Mange er sikret full lønn gjennom tariffavtale.

 

 

 

arbeidsavtale arbeidskontrakt arbeidsmiljøloven arbeidstittel drømmejobb Econa ferieloven klausul kommunal sektor konkurranseklausul kundeklausul omsorgspermisjon privat sektor prøvetid stønad tariffavtale tilbudsbrev

← Eldre blogginnlegg Nyere blogginnlegg →